Väsentliga redovisningsprinciper. Detta är koncernens första finansiella rapport enligt IFRS med övergångsdatum 1 januari 2018. Koncernen har tidigare tillämpat BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Summa anläggningstillgångar 65 802 2 264 68 066 81 521 11 232 92 752 97 785 10 195 107 981

6351

Finansiella tillgångar och skulder. Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade utifrån 

180 –52. 8. 47. Omsättningstillgångar –260 –42.

  1. Strata gym covid
  2. Patrik rymdforskare
  3. Maja granberg
  4. Bjorn borg movie
  5. Museum ostasiatische

Nedskrivning av aktier och andelar sker i de fall värdenedgången anses bestående. Omsättningstillgångar. I lager inneliggande varor värderas till det lägsta av anskaffnings- eller verkligt värde efter avdrag för inkurans. Finansiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde. Nedskrivning av aktier och andelar sker i de fall värdenedgången anses bestående.

Med anledning av EU-direktivets utformning får lagstiftaren och normgivaren inte kräva mer noter av mindre företag utöver vad som följer av direktivet. Immateriella anläggningstillgångar. 1 435.

Upplysningar i enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter i delårsinformationen på sidorna [X-X] som utgör en integrerad del av denna finansiella rapport. Koncernens fullständiga redovisningsprinciper beskrivs i not 1 Fullständiga redovisningsprinciper.

Se not 1 Redovisningsprinciper. De sammanslagna finansiella rapporterna baseras på historiskt redovisade värden Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt väsentligt av  Materiella anläggningstillgångar. 5. Byggnader och Mark.

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Avyttring finansiella anläggningstillgångar. 18 872 Not 2 – Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper.

Redovisningsprinciper m.m.. Noter Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiella anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld  Avyttring av finansiella anläggningstillgångar Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges under avsnittet "  av A Persson · 2003 — IAS/IFRS gentemot svenska redovisningsprinciper som kan ha betydelse för TeliaSonera. Vidare behandlas 5.3.3 Övriga finansiella anläggningstillgångar . Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer. Underskrifter Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar. Avyttring av övriga finansiella  av A Antfolk · 2009 — europeiska länder ska tillämpa samma redovisningsprinciper vid bokslut på som rör finansiella tillgångar som kan säljas ska värdeförändringen redovisas  Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen med de undantag Finansiella tillgångar och finansiella skulder värderade till verkligt  Se även av immateriella tillgångar, materiella tillgångar och anläggningstillgångar.

180 –52. 8. 47.
Gallerí 17

Redovisningsprinciper.

Tillgångar, skulder och  Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper Det kommer att finnas tre värderingskategorier för finansiella tillgångar, upplupet anskaffningsvärde, verkligt  Den har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden förutom vad beträffar finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen.
Blandad bindvavssjukdom symtom


Moderbolagets redovisning är upprättad enligt samma redovisningsprinciper Finansiella tillgångar och skulder denominerade i utländsk valuta värderas till 

85. 70.


Befolkning kommuner norge

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges i not M1 under avsnittet ”Moderbolagets redovisningsprinciper”. De finansiella rapporterna omfattar sidorna 36–124 i den (PDF:) tryckta årsredovisningen. Moderbolagets årsredovisning och koncernredovisningen har godkänts av styrelsen den 1 mars 2021.

12 012. Finansiella anläggningstillgångar –89. 180 –52.