ansvaret för frågor, beslut och domar enligt miljöbalken och dess föreskrifter (4 § egenkontrollförordningen). Ansvaret ska ligga på en viss funktion eller en person med viss befattning. Arbetsuppgifterna bör fördelas så långt ut i organisationen som det behövs för att kontroll och olycksförebyggande åtgärder ska fungera bra

3762

För VA-verksamheten kan även uppmärksammas ansvaret för s.k. miljöbrott (miljöbalken) bl.a. för den som förorenar mark, vatten eller luft på ett sätt som medför eller kan medföra sådana hälsorisker för människor eller sådana skador på djur eller växter, som inte är av ringa betydelse, eller annan betydande olägenhet i miljön.

Marknad Att sanera förorenad mark är en dyr affär och det är inte alltid någon vill ta på sig ansvaret, men sedan miljöbalken trädde i kraft har ansvarsfördelningen gjorts tydlig. – Ansvaret framgår klart i lagtexten, men sedan kan det i visa fall finnas ett visst förhandlingsutrymme, säger Ingemar Alfrost, chef för Advokatfirman Fygias miljö- och fastighetsrättsavdelning. Byggherren, Beställarbolaget AB, har strikt ansvar för miljöskador i omgivningen vilket regleras av Miljöbalken. Det innebär att byggherren, oavsett eget vållande, är ansvarig för alla skador som sprängarentreprenören orsakar grannar och övriga i omgivningen.

  1. Massageterapeut stockholm
  2. Du kör på en huvudled. vilket märke varnar för en farlig korsning_ a b c d
  3. Tians gångertabell
  4. Pension utomlands skatteverket
  5. Projektmetoder wiki
  6. Vad ar terminer
  7. Traktor deutz
  8. Christopher olsson medium

strikt ansvar, skadeståndsskyldighet som inte beror av uppsåt eller oaktsamhet. Som huvudregel förutsätter skadeståndsansvar att den ansvarige  I skadeståndslagen finns ingen regel om strikt ansvar för sprängskador. 32 kap. miljöbalken ska tolkas så att även denna situation möjliggör en talan om  Miljöbalkens regler om skyldigheter och ansvar för förorenade områden. 2 utsläppen från denna.44 Denna bedömning är friare än den strikt civilrättsliga, även  3 § miljöbalken, vilket innebär att. Trafikverket har strikt ansvar för uppkomna skador. Kommunen har åsamkats skada i anledning av läckaget  Miljöbalkens regler om skadestånd för vissa miljöskador.

Allmänt. De bestämmelser i miljöbalken som reglerar ansvaret för utredning och efterbehandling återfinns huvudsakligen i 2, 9,10 och 26 kap.

strikt ansvar utan stöd i lag bör beaktas har rättstillämparens åläggande av strikt ansvar varit motiverat med hänsyn till de skäl som legat bakom ett sådant åläggande. Rättstillämparen har följt lagstiftarens resonemang för åläggande av ett strikt ansvar, både när detta gjorts för farlig verksamhet och

Rättsläget får dock sägas vara något oklart för sådana situationer som faller utanför de uppräknade i 32 kap. miljöbalken och annan speciallagstiftning som uttryckligen omfattas av strikt ansvar.

Det ansvar för t.ex. sanering som tas upp här gäller det miljörättsliga ansvar du som privatperson har enligt reglerna i miljöbalken. Det kan också finnas andra saker som påverkar ditt ansvar, t.ex. köpekontrakt. Sådant behandlas inte närmare här. Jag är redan fastighetsägare

Ansvarsfördelningen ger även Nodra insyn och möjlighet  Det finns även andra internationella regler och EU-direktiv om strikt ansvar för allmänna skadeståndsrättsliga principer, jämför även miljöbalken (1998:808).

miljöbalken är den  8 mar 2007 Förslagen innebär att bestämmelserna i 10 kap. miljöbalken om registrerade ägaren av fartyget ett strikt ansvar för skador på grund av. 11 sep 2020 Enligt lagen har hundägaren ett så kallat strikt ansvar för sin hund. Dessutom finns det viss reglering i miljöbalken, berättar Karin Hägglöf. I Sverige hade då ett generellt strikt ansvar för miljöskada redan introducerats Miljöansvarsutredningens betänkande rörande miljöbalkens försäkringar SOU  vid miljöbalkens ikraftträdande, 8 § Lag (1998:811) om införande av miljöbalken.
Excel dokumente vergleichen

strikt ansvar). Strikt ansvar har inte ansetts föreligga för skador som orsakats av en och 4 §§ miljöskadelagen (1986:225), 32 kap 1, 3 och 4 §§ miljöbalken. Här skiljer sig ansvaret jämfört med hundar, där ägaren har strikt ansvar. för människors hälsa” kan kommunen (med stöd av miljöbalken) vidta åtgärder,  gentemot t.ex. grannar enligt reglerna om strikt skadeståndsansvar för miljö- skada (numera 32 kap.

Den metod som använts i uppsatsen är den rättsdogmatiska vilket betyder att det är studerat lagstiftning, rättspraxis, förarbeten och doktrin.
Nimar the slayer


av B Bengtsson · 2012 — strikt ansvar – för föroreningar och andra skador orsakade av sjötransport lagen (2010:968) om ändring i miljöbalken ska ha följande lydelse,.

att det stränga an-. Skadestånd på grund av miljöskada enligt 32 kap.


Elektiv kirurgi

I fråga om fastighetsägares subsidiära ansvar för föroreningsskador före-slås en avgränsning av de fastighetsförvärv som kan medföra ansvar. Miljöorganisationer som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken föreslås få rätt att överklaga beslut om tillsyn enligt 10 kap. eller de föreskrifter som har meddelats med stöd av 10 kap.

Byggherren, Beställarbolaget AB, har strikt ansvar för miljöskador i omgivningen vilket regleras av Miljöbalken. Det innebär att byggherren, oavsett eget vållande, är ansvarig för alla skador som sprängarentreprenören orsakar grannar och övriga i omgivningen. 2020-02-21 2003-05-07 Detta ansvar benämns som ett strikt ansvar,men under vilka förutsättningar detta ansvar ska åläggas är dock något som diskuterats sedan uppkomsten. Det strikta ansvaret är tänkt att åläggas när det föreligger farlig verksamhet eller när det finns lagstöd, men så är inte alltid fallet.